0

Stan prawny 18 października 2021 r.

 

Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z dnia 20 października 2020 r., poz. 1845, zmiany: poz. 2112, poz. 2401, z 2021 r. poz. 159, poz. 180, poz. 255, poz. 616, poz. 98, poz. 1773)

Art.  1.  Ustawa określa

1) zasady  i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnyxh u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zkażeń i chorób zakaźnych oraz ....

Zobacz tekst ustawy

 

Ustawa  z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-29 (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2020 r., poz. 1422)

Art.  1.  1.  Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanych dalej "należnościami handlowymi", w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną, zwaną dalej, "COVID-19"....

Zobacz tekst ustawy

 

Ustawa  z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem VOVID-19 (j.t. Dz. U. z dnia 16 czerwca 2021 r., poz. 1072, zmiany: poz. 1080, poz. 1535)

Art. 1.  Ustawa określa:

1) w art. 2-14 zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 2, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym ...

Zobacz tekst ustawy

 

Ustawa  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z dnia 20 października 2020 r., poz. 1842, zmiany: poz. 1639, poz. 2112, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz.1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1192, poz. 1510, poz. 1535, poz. 1777)

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;...

Zobacz tekst ustawy

 

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (j.t. Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2021 r., poz. 737, zmiany: poz. 1192)

Art. 1.  Ustawa w art. 2-12 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19)....

Zobacz tekst ustawy

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 6 maja 2021 r., poz. 861, zmiany: poz. 879, poz. 905, poz. 957, poz. 1013, poz. 1054, poz. 1116, poz. 1125, poz. 1145, poz. 1262, poz. 1583, poz. 1754)

Na podstwie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z póżn. zm)........

Zobacz tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (j.t. Dz. U. z dnia 8 października 2021 r., poz. 1832)

Na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru.....

Zobacz tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (j.t. Dz. U. z dnia 5 października 2021 r., poz. 1816)

Na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji......

Zobacz tekst rozporządzenia