0

Inne

1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych są:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie

jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 1 października 2022 r. wynosił 4,8272 zł. Limit w 2023 r. wynosi 9 654 400 zł (2 000 000 x 4,8272).

 

2. Limity wysokości kapitału zakładowego w spółkach

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Kapitał zakładowy - co najmniej 5 000 zł
  • Wartość nominalna udziału - nie niższa niż 50 zł
 • Spółka akcyjna
  • Kapitał zakładowy - co najmniej 100 000 zł
  • Wartość nominalna akcji - nie niższa niż 1 gr
 • Spółka komandytowo - akcyjna
  • Kapitał zakładowy - co najmniej 50 000 zł
    

3. Podróże służbowe w kraju

Okres obowiązywania Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł)
Od 1 stycznia 2023 r. 45,00 67,50 9,00


4. Ryczałty samochodowe - stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

Okres obowiązywania

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm 3

powyżej 900 cm 3

Od 17 stycznia 2023 r.

0,89 zł

1,15 zł

Okres obowiązywania

Motocykl

Motorower

Od 17 stycznia 2023 r.

0,69 zł

0,42 zł

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Limit, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

 • 300 km - do 100.000 mieszkańców,
 • 500 km - ponad 100.000 do 500.000 mieszkańców,
 • 700 km - ponad 500.000 mieszkańców.