0

Prawo pracy

1. Ubezpieczenia społeczne (grupa II)

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
 6. komplementariusze w spółce komandatowo-akcyjnej,
 7. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Podstawa wymiaru składek w 2023 r. - 4161 zł

 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru tj. 812,23 
 • Ubezpieczenie rentowe – 8,00% podstawy wymiaru tj. 332,88 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru tj. 101,94 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe – od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru - 69,49 zł (kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)
 • Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na Fundusz Pracy w 2023 r. nie może być niższa niż 101,94 zł.


2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru.


3. Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne (grupa I)

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - czerwiec 2023 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 1047,00 zł.

Za miesiące styczeń - czerwiec 2023 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
204,37 zł na ubezpieczenie emerytalne
83,76 na ubezpieczenie rentowe
25,65 zł na ubezpieczenie chorobowe


4. Zasiłek pogrzebowy

 • Od dnia 1 marca 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000,00 zł.
 • Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 406,16 zł.
 • Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 406,16 zł.
 • Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 395,70 zł.
 • Od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 632,76 zł.
 • Od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 487,20 zł.
 • Od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 227,72 zł.
 • Od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 162,96 zł.