0

Prawo pracy

1. Ubezpieczenia społeczne (przychód w 2020 r. wyższy od 120 tysięcy zł)

Podstawa wymiaru składek należnych za okres 01.01.2021-31.12.2021 - 3155,40 zł

 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru tj. 615,93 
 • Ubezpieczenie rentowe – 8,00% podstawy wymiaru tj. 252,43 zł
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru tj. 77,31 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe – od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru - 52,70 zł (kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)
 • Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na Fundusz Pracy w 2021 r. nie może być niższa niż 77,31 zł.

Razem ubezpieczenie społeczne z ubezpieczeniem wypadkowym oraz Funduszem pracy w 2021 r. - 1075,68 zł


2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru.


3. Ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru. Składka w 2021 r., nie może być niższa niż 381,81 ., do odliczenia 328,78 zł


4. Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 840,00 zł.

Za 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
163,97 zł na ubezpieczenie emerytalne
67,20 na ubezpieczenie rentowe
20,58 zł na ubezpieczenie chorobowe

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru. Składka w 2020 r., nie może być niższa niż 362,34 


5. Zasiłek pogrzebowy

 • Od dnia 1 marca 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000,00 zł.
 • Od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 406,16 zł.
 • Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 406,16 zł.
 • Od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 395,70 zł.
 • Od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 632,76 zł.
 • Od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 487,20 zł.
 • Od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 227,72 zł.
 • Od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6 162,96 zł.