0

Zamówienia publiczne na roboty budwolane 2013 poradnik

Autor Andrzej Łukaszewicz

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o zamawiających udzielających zamówień w zakresie robót budowlanych oraz o wykonawcach ubiegających się o ich uzyskanie.

W treści ujęte zostały podstawowe pojęcia dotyczące robót budowlanych, uwzględniając ostatnie zmiany nowelizacyjne w zamówieniach publicznych odnoszące definicje robót budowlanych do pojęcia obiektu budowlanego.
Zasadnicza kwestia poruszana w treści publikacji dotyczy miedzy innymi prawidłowego zdefiniowania przedmiotu zamówienia, jego opisu oraz zasad szacowania wartości zamówienia. Opisane zostały zasady konstruowania warunków udziału w postępowaniu zarówno tych o charakterze podmiotowym jak i o charakterze przedmiotowym.

Przeprowadzono analizę dokumentów, jakich zamawiający może żądać na potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wskazano dobre praktyki zamawiających w tym zakresie .
Szczególnie istotne kwestie w robotach budowlanych dotyczące zamówień uzupełniających oraz zamówień dodatkowych są przedmiotem odrębnego rozdziału, gdzie szczegółowo omówione zostały przesłanki udzielania tych zamówień. Odniesiono się także do kwestii zamówień uzupełniających i dodatkowych w kontekście wynagrodzenia kosztorysowego jak i ryczałtowego.

W rozdziale dotyczącym środków ochrony prawnej wskazano przesłanki oraz zasady korzystania z ochrony prawnej, także zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do sądu. Umowa jako moment udzielenia zamówienia publicznego wyłączona jest z postępowania przetargowego. Zapisy umowne decydują o sposobie realizacji zamówienia publicznego, określają zakres zobowiązań stron oraz ich uprawnienia.

W dalszej treści publikacji opisane zostały zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz informacje dotyczące warunków gwarancji oraz rękojmi w robotach budowlanych. Ostatni z rozdziałów zawiera informacje dotyczące odbiorów robót budowlanych, potwierdzenia należytego wykonania prac i sposobów rozliczenia inwestycji.

 

Cena: 59.85 PLN
Zapytaj o produkt
Paczkomaty Inpost 13 zł
Przesyłka kurierska 14 zł