0

Akty prawne

 
Stan prawny - 2 września 2020 r.

Ustawa o finansach publicznych

Art. 1. Ustawa określa:

  1. zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  2. zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
  3. zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
  4. zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem...
Zobacz tekst ustawy

Kodeks spółek handlowych

Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowoakcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Art. 2. W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Zobacz tekst ustawy

Prawo zamówień publicznych

Art.  1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Art.  2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);

1a)  cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy...

Zobacz tekst ustawy

Kodeks Karny Skarbowy

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

§ 2. Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Zobacz tekst ustawy

Ustawa o biegłych rewidentach

Art.  1.  Ustawa określa zasady:

1)  uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu;

2)  organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;

3)  działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa;

4)  sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego;

      5)  wykonywania czynności rewizji finansowej...

 Zobacz tekst ustawy