0

Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

poz. 82

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

poz. 81

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji

poz. 80

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

poz. 79

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju”

poz. 78

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyróżnień w Służbie Ochrony Państwa

poz. 77

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

poz. 76

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt SK 6/16

poz. 75

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej”

poz. 74

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

poz. 73

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową”

poz. 72

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

poz. 71

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów”